SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Electron-phonon coupling in a system with broken symmetry: Surface of Be(0001)" — TeYu Chien (簡德宇): Xiaobo He, Sung-Kwan Mo, Makoto Hashimoto, Zahid Hussain, Zhi-Xun Shen, and E. W. Plummer; Physical Review B, 08/21/2015. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electronic structure of BaNi2P2 observed by angle-resolved photoemission spectroscopy" — S. Ideta: . Yoshida, M. Nakajima, W. Malaeb, H. Kito, H. Eisaki, A. Iyo, Y. Tomioka, T. Ito, K. Kihou, C. H. Lee, Y. Kotani, K. Ono, S. K. Mo, Z. Hussain, Z.-X. Shen, H. Harima, S. Uchida, and A. Fujimori; Phys. Rev. B 89, 05/28/2014. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Vertical Heterostructure of Two Dimensional Mos2 and WSe2 with Vertically Aligned Layers" — Jung Ho Yu : Hye Ryoung Lee, Seung Sae Hong, Desheng Kong, Hyun-Wook Lee, Haotian Wang, Feng Xiong, Shuang Wang, and Yi Cui; Nano Letters, 01/15/2015. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Numerical evidence of fluctuating stripes in the normal state of high-Tc cuprate superconductors" — Edwin W. Huang: Christian B. Mendl, Shenxiu Liu, Steve Johnston, Hong-Chen Jiang, Brian Moritz, Thomas P. Devereaux; Science , 12/01/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dynamic Optical Tuning of Interlayer Interactions in the Transition Metal Dichalcogenides" — Ehren M. Mannebach: Clara Nyby, Friederike Ernst, Yao Zhou, John Tolsma, Yao Li, Meng-Ju Sher, I-Cheng Tung, Hua Zhou, Qi Zhang, Kyle L. Seyler, Genevieve Clark, Yu Lin, Diling Zhu, James M. Glownia, Michael E. Kozina , Sanghoon Song, Silke Nelson, Apurva Mehta , Yifei Yu, Anupum Pant, Ozgur Burak Aslan, Archana Raja, Yinsheng Guo, Anthony DiChiara, Wendy Mao, Linyou Cao , Sefaattin Tongay , Jifeng Sun, David J. Singh, Tony F. Heinz, Xiaodong Xu, Allan H. MacDonald, Evan Reed, Haidan Wen, and Aaron M. Lindenberg; Nano Letters, 11/09/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Femtosecond electron-phonon lock-in by photoemission and x-ray free-electron laser" — S. Gerber: S.-L. Yang, D. Zhu, H. Soifer, J. A. Sobota, S. Rebec, J. J. Lee, T. Jia, B. Moritz, C. Jia, A. Gauthier, Y. Li, D. Leuenberger, Y. Zhang, L. Chaix, W. Li, H. Jang, J.-S. Lee, M. Yi, G. L. Dakovski, S. Song, J. M. Glownia, S. Nelson, K. W. Kim, Y.-D. Chuang, Z. Hussain, R. G. Moore, T. P. Devereaux, W.-S. Lee, P. S. Kirchmann, Z.-X. Shen; Science , 07/07/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Quantum spin Hall state in monolayer 1T'-WTe2" — Shujie Tang: Chaofan Zhang, Dillon Wong, Zahra Pedramrazi, Hsin-Zon Tsai, Chunjing Jia, Brian Moritz, Martin Claassen, Hyejin Ryu, Salman Kahn, Juan Jiang, Hao Yan, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Robert G. Moore, Chan-Cuk Hwang, Choongyu Hwang, Zahid Hussain, Yulin Chen, Miguel M. Ugeda, Zhi Liu, Xiaoming Xie, Thomas P. Devereaux, Michael F. Crommie, Sung-Kwan Mo & Zhi-Xun Shen; Nature Physics, 06/26/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dispersive charge density wave excitations in Bi2Sr2CaCu2O8+δ" — L. Chaix: G. Ghiringhelli, Y. Y. Peng, M. Hashimoto, B. Moritz, K. Kummer, N. B. Brookes, Y. He, S. Chen, S. Ishida, Y. Yoshida, H. Eisaki, M. Salluzzo, L. Braicovich, Z.-X. Shen, T. P. Devereaux & W.-S. Lee; Nature Physics, 06/12/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Three-dimensional nature of the band structure of ZrTe 5 measured by high-momentum-resolution photoemission spectroscopy" — H. Xiong: J. A. Sobota, S.-L. Yang, H. Soifer, A. Gauthier, M.-H. Lu, Y.-Y. Lv, S.-H. Yao, D. Lu, M. Hashimoto, P. S. Kirchmann, Y.-F. Chen, and Z.-X. Shen; Physical Review B , 05/10/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Nonequilibrium lattice-driven dynamics of stripes in nickelates using time-resolved x-ray scattering" — W.S. Lee: Y. F. Kung, B. Moritz, G. Coslovich, R. A. Kaindl, Y. D. Chuang, R. G. Moore, D. H. Lu, P. S. Kirchmann, J. S. Robinson, M. P. Minitti, G. Dakovski, W. F. Schlotter, J. J. Turner, S. Gerber, T. Sasagawa, Z. Hussain, Z. X. Shen, and T. P. Devereaux; Physical Review B , 03/13/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »