SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Emergence of spin singlets with inhomogeneous gaps in the kagome lattice Heisenberg antiferromagnets Zn-barlowite and herbertsmithite" — Jiaming Wang: Weishi Yuan, Philip M. Singer, Rebecca W. Smaha, Wei He, Jiajia Wen, Young S. Lee & Takashi Imai; Nature Physics, 08/05/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Precursor of pair-density wave in doping Kitaev spin liquid on the honeycomb lattice" — Cheng Peng: Yi-Fan Jiang, Thomas P. Devereaux and Hong-Chen Jiang ; npj Quantum Materials, 07/02/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"High-temperature superconductivity" — Xingjiang Zhou: Wei-Sheng Lee, Masatoshi Imada, Nandini Trivedi, Philip Phillips, Hae-Young Kee, Päivi Törmä and Mikhail Eremets; Nature Reviews Physics, 05/28/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Sensitive, portable heavy-metal-ion detection by the sulfidation method on a superhydrophobic concentrator (SPOT)" — Hiang Kwee Lee: Wenxiao Huang, Yusheng Ye, Jinwei Xu, Yucan Peng, Tong Wu, Ankun Yang, Lien-Yang Chou, Xin Xiao, Xin Gao, Fang Liu, Hansen Wang, Bofei Liu, Jiangyan Wang, and Yi Cui; One Earth, 05/21/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Free-standing ultrathin lithium metal–graphene oxide host foils with controllable thickness for lithium batteries" — Hao Chen: Yufei Yang, David T. Boyle, You Kyeong Jeong, Rong Xu, Luize Scalco de Vasconcelos, Zhuojun Huang, Hansen Wang, Hongxia Wang, Wenxiao Huang, Huiqiao Li, Jiangyan Wang, Hanke Gu, Ryuhei Matsumoto, Kazunari Motohashi, Yuri Nakayama, Kejie Zhao and Yi Cui ; Nature Energy, 05/20/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Measurements of nonequilibrium interatomic forces using time-domain x-ray scattering" — Samuel W. Teitelbaum: Thomas C. Henighan, Hanzhe Liu, Mason P. Jiang, Diling Zhu, Matthieu Chollet, Takahiro Sato, Éamonn D. Murray, Stephen Fahy, Shane O’Mahony,Trevor P. Bailey , Ctirad Uher, Mariano Trigo, and David A. Reis; Physical Review B, 05/18/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Alloying a single and a double perovskite: a Cu+/2+ mixed-valence layered halide perovskite with strong optical absorption" — Bridget A. Connor: Rebecca W. Smaha, Jiayi Li, Aryeh Gold-Parker, Alexander J. Heyer, Michael F. Toney, Young S. Lee and Hemamala I. Karunadasa; Chemical Science, 05/14/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Alloying a single and a double perovskite: a Cu+/2+ mixed-valence layered halide perovskite with strong optical absorption" — Bridget A. Connor,: Rebecca W. Smaha, Jiayi Li, Aryeh Gold-Parker, Alexander J. Heyer, Michael F. Toney, Young S. Lee and Hemamala I. Karunadasa; Chemical Science, 05/14/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dual-Solvent Li-Ion Solvation Enables High-Performance Li-Metal Batteries" — Hansen Wang : Zhiao Yu, Xian Kong, William Huang, Zewen Zhang, David G. Mackanic, Xinyi Huang, Jian Qin, Zhenan Bao, Yi Cui; Advanced Materials, 05/09/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Fibrous Materials for Flexible Li–S Battery" — Yuan Gao:  Qianyi Guo Qiang Zhang Yi Cui Zijian Zheng; Advanced Energy Materials, 04/22/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »