SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Spin-dependent transport across Co/LaAlO3/SrTiO3 heterojunctions " — Adrian G. Swartz: Satoshi Harashima, Yanwu Xie, Di Lu, Bongju Kim, Christopher Bell, Yasuyuki Hikita and Harold Y. Hwang; Applied Physics Letters, 07/23/2014. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Two-dimensional limit of crystalline order in perovskite membrane films" — Seung Sae Hong: Jung Ho Yu, Di Lu, Ann F. Marshall, Yasuyuki Hikita, Yi Cui and Harold Y. Hwang; Science Advances, 11/17/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electronic structure of monolayer 1T′-MoTe2 grown by molecular beam epitaxy" — Shujie Tang: Chaofan Zhang, Chunjing Jia, Hyejin Ryu, Choongyu Hwang, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Zhi Liu, Thomas P. Devereaux, Zhi-Xun Shen and Sung-Kwan Mo; APL Materials, 11/14/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Mapping cation diffusion through lattice defects in epitaxial oxide thin films on the water-soluble buffer layer Sr3Al2O6 using atomic resolution electron microscopy" — David J. Baek: Di Lu, Yasuyuki Hikita, Harold Y. Hwang, and Lena F. Kourkoutis; APL MATERIALS, 09/26/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Imaging and tuning polarity at SrTiO3 domain walls" — Yiftach Frenkel: Noam Haham, Yishai Shperber, Christopher Bell, Yanwu Xie, Zhuoyu Chen, Yasuyuki Hikita, Harold Y. Hwang, Ekhard K. H. Salje & Beena Kalisky; Nat Mater, 09/18/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Gated tuned superconductivity and phonon softening in monolayer and bilayer MoS2" — Yajun Fu: Erfu Liu, Hongtao Yuan, Peizhe Tang, Biao Lian, Gang Xu, Junwen Zeng, Zhuoyu Chen, Yaojia Wang, Wei Zhou, Kang Xu, Anyuan Gao, Chen Pan, Miao Wang, Baigeng Wang, Shou-Cheng Zhang, Yi Cui, Harold Y. Hwang & Feng Miao; njp Quantum Materials, 09/12/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dielectric collapse at the LaAlO3/SrTiO3 (001) heterointerface under applied electric field" — M. Minohara: Y. Hikita, C. Bell, H. Inoue, M. Hosoda, H. K. Sato, H. Kumigashira, M. Oshima, E. Ikenaga & H. Y. Hwang; Sci Rep, 08/25/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"ARPES study of the epitaxially grown topological crystalline insulator SnTe(111)" — Yi Zhang: Zhongkai Liu, Bo Zhou, Yeongkwan Kim, Lexian Yang, Hyejin Ryu, Choongyu Hwang, Yulin Chen, Zahid Hussain, Zhi-Xun Shen, Sung-Kwan Mo; Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 08/01/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Quantum spin Hall state in monolayer 1T'-WTe2" — Shujie Tang: Chaofan Zhang, Dillon Wong, Zahra Pedramrazi, Hsin-Zon Tsai, Chunjing Jia, Brian Moritz, Martin Claassen, Hyejin Ryu, Salman Kahn, Juan Jiang, Hao Yan, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Robert G. Moore, Chan-Cuk Hwang, Choongyu Hwang, Zahid Hussain, Yulin Chen, Miguel M. Ugeda, Zhi Liu, Xiaoming Xie, Thomas P. Devereaux, Michael F. Crommie, Sung-Kwan Mo & Zhi-Xun Shen; Nature Physics, 06/26/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electrical tuning of a quantum plasmonic resonance" — Xiaoge Liu:  Ju-Hyung Kang, Hongtao Yuan, Junghyun Park, Soo Jin Kim, Yi Cui, Harold Y. Hwang & Mark L. Brongersma; Nat Nano, 06/12/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »