SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Spin-dependent transport across Co/LaAlO3/SrTiO3 heterojunctions " — Adrian G. Swartz: Satoshi Harashima, Yanwu Xie, Di Lu, Bongju Kim, Christopher Bell, Yasuyuki Hikita and Harold Y. Hwang; Applied Physics Letters, 07/23/2014. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Two-dimensional limit of crystalline order in perovskite membrane films" — Seung Sae Hong: Jung Ho Yu, Di Lu, Ann F. Marshall, Yasuyuki Hikita, Yi Cui and Harold Y. Hwang; Science Advances, 11/17/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Mapping cation diffusion through lattice defects in epitaxial oxide thin films on the water-soluble buffer layer Sr3Al2O6 using atomic resolution electron microscopy" — David J. Baek: Di Lu, Yasuyuki Hikita, Harold Y. Hwang, and Lena F. Kourkoutis; APL MATERIALS, 09/26/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Quantum spin Hall state in monolayer 1T'-WTe2" — Shujie Tang: Chaofan Zhang, Dillon Wong, Zahra Pedramrazi, Hsin-Zon Tsai, Chunjing Jia, Brian Moritz, Martin Claassen, Hyejin Ryu, Salman Kahn, Juan Jiang, Hao Yan, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Robert G. Moore, Chan-Cuk Hwang, Choongyu Hwang, Zahid Hussain, Yulin Chen, Miguel M. Ugeda, Zhi Liu, Xiaoming Xie, Thomas P. Devereaux, Michael F. Crommie, Sung-Kwan Mo & Zhi-Xun Shen; Nature Physics, 06/26/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ubiquitous strong electron–phonon coupling at the interface of FeSe/SrTiO3" — Chaofan Zhang:  Zhongkai Liu, Zhuoyu Chen, Yanwu Xie, Ruihua He, Shujie Tang, Junfeng He, Wei Li, Tao Jia, Slavko N. Rebec, Eric Yue Ma, Hao Yan, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Sung-Kwan Mo, Yasuyuki Hikita, Robert G. Moore, Harold Y. Hwang, Dunghai Lee & Zhixun Shen; Nature Communications, 02/10/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Distinct Electronic Structure for the Extreme Magnetoresistance in YSb" — Junfeng He: Chaofan Zhang, Nirmal J. Ghimire, Tian Liang, Chunjing Jia, Juan Jiang, Shujie Tang, Sudi Chen, Yu He, S.-K. Mo, C. C. Hwang, M. Hashimoto, D. H. Lu, B. Moritz, T. P. Devereaux, Y. L. Chen, J. F. Mitchell, and Z.-X. Shen; Physical Review Letters, 12/23/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ultrathin Epitaxial Barrier Layer to Avoid Thermally Induced Phase Transformation in Oxide Heterostructures" — David J. Baek: Di Lu, Yasuyuki Hikita, Harold Y. Hwang, and Lena F. Kourkoutis; ACS Applied Materials & Interfaces, 12/22/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Orientation-resolved domain mapping in tetragonal SrTiO3 using polarized Raman spectroscopy" — Dodd J. Gray, Jr.: Tyler A. Merz, Yasuyuki Hikita, Harold Y. Hwang, and Hideo Mabuchi; Phys. Rev. B, 12/16/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"2D materials advances: from large scale synthesis and controlled heterostructures to improved characterization techniques, defects and applications" — Zhong Lin: Amber McCreary, Natalie Briggs, Shruti Subramanian, Kehao Zhang, Yifan Sun, Xufan Li, Nicholas J Borys, Hongtao Yuan, Susan K Fullerton-Shirey, Alexey Chernikov, Hui Zhao, Stephen McDonnell, Aaron M Lindenberg, Kai Xiao, Brian J LeRoy, Marija Drndić, James C M Hwang, Jiwoong Park, Manish Chhowalla, Raymond E Schaak, Ali Javey, Mark C Hersam, Joshua Robinson and Mauricio Terrones; IOP Science, 12/08/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Variation in superconducting transition temperature due to tetragonal domains in two-dimensionally doped SrTiO3" — Hilary Noad: Eric M. Spanton, Katja C. Nowack, Hisashi Inoue, Minu Kim, Tyler A. Merz, Christopher Bell, Yasuyuki Hikita, Ruqing Xu, Wenjun Liu, Arturas Vailionis, Harold Y. Hwang, and Kathryn A. Moler; Physical Review B , 11/28/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »