SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Aspects of the synthesis of thin film superconducting infinite-layer nickelates" — Kyuho Lee: Berit H. Goodge, Danfeng Li, Motoki Osada, Bai Yang Wang, Yi Cui, Lena F. Kourkoutis, Harold Y. Hwang; APL Materials, 04/09/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Cathode-Electrolyte Interphase in Lithium Batteries Revealed by Cryogenic Electron Microscopy" — Zewen Zhang: Jinlong Yang, William Huang, Hansen Wang, Weijiang Zhou, Yanbin Li, Yuzhang Li, Jinwei Xu, Wenxiao Huang, Wah Chiu, and Yi Cui; Matter, 11/09/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ultralight and fire-extinguishing current collectors for high-energy and high-safety lithium-ion batteries" — Yusheng Ye: Lien-Yang Chou, Yayuan Liu, Hansen Wang, Hiang Kwee Lee, Wenxiao Huang, Jiayu Wan, Kai Liu, Guangmin Zhou, Yufei Yang, Ankun Yang, Xin Xiao, Xin Gao, David Thomas Boyle, Hao Chen, Wenbo Zhang, Sang Cheol Kim & Yi Cui ; Nature Energy, 10/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Opportunities for Cryogenic Electron Microscopy in Materials Science and Nanoscience" — Yanbin Li,: William Huang, Yuzhang Li, Wah Chiu, and Yi Cui; ACS Nano, 07/28/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Design Principles of Artificial Solid Electrolyte Interphases for Lithium-Metal Anodes" — Zhiao Yu : Yi Cui , Zhenan Bao; Cell Reports Physical Science, 07/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Detection of Micro-Scale Li Dendrite via H2 Gas Capture for Early Safety Warning" — Yang Jin: Zhikun Zheng, Donghui Wei, Xin Jiang, Hongfei Lu, Lei Sun, Fengbo Tao, Dongliang Guo, Yang Liu, Jinfeng Gao, and Yi Cui; Joule, 07/10/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Lithium Extraction from Seawater through Pulsed Electrochemical Intercalation" — Chong Liu: Yanbin Li, Dingchang Lin, Po-Chun Hsu, Bofei Liu, Gangbin Yan, Tong Wu, Yi Cui, Steven Chu; Joule, 07/01/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A Garnet-Type Solid-Electrolyte-Based Molten Lithium−Molybdenum−Iron(II) Chloride Battery with Advanced Reaction Mechanism" — Jing Xu: Kai Liu, Yang Jin, Bin Sun, Zili Zhang, Yi Chen, Dawei Su, Guoxiu Wang, Hui Wu, and Yi Cui; Advanced Materials, 06/23/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Molecular design for electrolyte solvents enabling energy-dense and long-cycling lithium metal batteries" — Zhiao Yu: Hansen Wang , Xian Kong , William Huang, Yuchi Tsao, David G. Mackanic , Kecheng Wang, Xinchang Wang, Wenxiao Huang, Snehashis Choudhury, Yu Zheng, Chibueze V. Amanchukwu, Samantha T. Hung, Yuting Ma, Eder G. Lomeli, Jian Qin , Yi Cui  and Zhenan Bao ; Nature Energy, 06/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Incorporating the Nanoscale Encapsulation Concept from Liquid Electrolytes into Solid-State Lithium–Sulfur Batteries" — Xin Gao: Xueli Zheng, Jingyang Wang, Zewen Zhang, Xin Xiao, Jiayu Wan, Yusheng Ye, Lien-Yang Chou, Hiang Kwee Lee, Jiangyan Wang, Rafael A. Vilá, Yufei Yang, Pu Zhang, Lin- Wang Wang, Yi Cui; Nano Letters, 06/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »