SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Tuning Emission and Electron–Phonon Coupling in Lead-Free Halide Double Perovskite Cs2AgBiCl6under Pressure" — Long Zhang: Yuanyuan Fang, Laizhi Sui, Jiejuan Yan, Kai Wang, Kaijun Yuan. Wendy L. Mao, Bo Zou; American Chemical Society, 11/18/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Light-induced charge density wave in LaTe3" — Anshul Kogar: Alfred Zong , Pavel E. Dolgirev, Xiaozhe Shen , Joshua Straquadine, Ya-Qing Bie, Xirui Wang, Timm Rohwer , I-Cheng Tung , Yafang Yang, Renkai Li , Jie Yang , Stephen Weathersby, Suji Park, Michael E. Kozina, Edbert J. Sie , Haidan Wen , Pablo Jarillo-Herrero , Ian R. Fisher, Xijie Wang, and Nuh Gedik; Nature Physics, 11/11/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dynamic Structure and Chemistry of the Silicon Solid-Electrolyte Interphase Visualized by Cryogenic Electron Microscopy" — William Huang: Jiangyan Wang, Michael R. Braun, Zewen Zhang, Yuzhang Li, David T. Boyle, Paul C. McIntyre, Yi Cui; Matter, 11/06/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Momentum-resolved resonant inelastic soft X-ray scattering (qRIXS) endstation at the ALS" — Yi-D eChuang: Xuefei Feng, Alejandro Cruz, Kelly Hanzel, Adam Brown, Adrian Spucces, Alex Frano, Wei-Sheng Lee, Jaemyung Kim, Yu-Jen Chen, Brian Smith, John S. Pepper, Yu-Chen Shao, Shih-Wen Huang. Andrew Wray, E. Gullikson, Zhi-Xun Shen, Thomas P. Devereaux, Anton Tremsin, Wanli Yang, Jinghua Guo, Robert Duarte, Zahid Hussain; Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 10/19/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Elaboration of Aggregated Polysulfide Phases: From Molecules to Large Clusters and Solid Phases" — Jiewen Xiao: Guangmin Zhou, Hetian Chen, Xiang Feng, Dominik Legut, Yanchen Fan, Tianshuai Wang, Yi Cui, and Qianfan Zhang; Nano Letters, 10/09/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ultrahigh-pressure isostructural electronic transitions in hydrogen" — Cheng Ji: Bing Li, Wenjun Liu, Jesse S. Smith, Arnab Majumdar, Wei Luo, Rajeev Ahuja, Jinfu Shu; Nature, 09/25/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dynamical Slowing-Down in an Ultrafast Photoinduced Phase Transition" — Alfred Zong: Pavel E. Dolgirev, Anshul Kogar, Emre Ergeçen, Mehmet B. Yilmaz, Ya-Qing Bie, Timm Rohwer, I-Cheng Tung, Joshua Straquadine, Xirui Wang, Yafang Yang, Xiaozhe Shen, Renkai Li, Jie Yang, Suji Park, Matthias C. Hoffmann, Benjamin K. Ofori-Okai, Michael E. Kozina, Haidan Wen, Xijie Wang, Ian R. Fisher, Pablo Jarillo-Herrero, and Nuh Gedik; Physical Review Letters, 08/29/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Pressure-Induced Emission (PIE) and Phase Transition of a Two-dimensional Halide Double Perovskite (BA)4AgBiBr8(BA=CH3(CH2)3NH3+)" — Yuanyuan Fang: Long Zhang, Lianwei Wu, Jiejuan Yan, Yu Lin, Kai Wang, Wendy L. Mao, and Bo Zou; Angewandte Chemie-International Edition, 08/26/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Observation of two types of charge-density-wave orders in superconducting La2-xSrxCuO4" — J.-J. Wen: H. Huang, S.-J. Lee, H. Jang, J. Knight, Y.S. Lee, M. Fujita, K.M. Suzuki, S. Asano, S.A. Kivelson, C.-C. Kao & J.-S. Lee; Nature Communications, 07/22/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Evolution of the Solid–Electrolyte Interphase on Carbonaceous Anodes Visualized by Atomic-Resolution Cryogenic Electron Microscopy" — William Huang: Peter M. Attia, Hansen Wang, Sara E. Renfrew, Norman Jin, Supratim Das, Zewen Zhang, David T. Boyle, Yuzhang Li, Martin Z. Bazant, Bryan D. McCloskey, William C. Chueh, and Yi Cui; Nano Letters, 07/19/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »