SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Molecular design for electrolyte solvents enabling energy-dense and long-cycling lithium metal batteries" — Zhiao Yu: Hansen Wang , Xian Kong , William Huang, Yuchi Tsao, David G. Mackanic , Kecheng Wang, Xinchang Wang, Wenxiao Huang, Snehashis Choudhury, Yu Zheng, Chibueze V. Amanchukwu, Samantha T. Hung, Yuting Ma, Eder G. Lomeli, Jian Qin , Yi Cui  and Zhenan Bao ; Nature Energy, 06/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Stretchable electrochemical energy storage devices" — David G. Mackanic: Ting-Hsiang Chang, Zhuojun Huang, Yi Cui and Zhenan Bao; Chemical Society Reviews, 06/02/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A New Class of Ionically Conducting Fluorinated Ether Electrolytes with High Electrochemical Stability" — Chibueze V. Amanchukwu: Zhiao Yu, Xian Kong , Jian Qin, Yi Cui, Zhenan Bao; Journal of the American Chemical Society, 04/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Transient Voltammetry with Ultramicroelectrodes Reveals the Electron Transfer Kinetics of Lithium Metal Anodes" — David T. Boyle: Xian Kong, Allen Pei, Paul E. Rudnicki, Feifei Shi, William Huang, Zhenan Bao, Jian Qin, and Yi Cui; ACS Energy Letters, 02/07/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Toward high-mobility organic field-effect transistors: Control of molecular packing and large-area fabrication of single-crystal-based devices" — Hanying Li: Hanying Li, Gaurav Giri, Jeffrey B.-H. Tok and Zhenan Bao; MRS Bulletin, 01/01/2013. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Decoupling of mechanical properties and ionic conductivity in supramolecular lithium ion conductors" — David G. Mackanic: Xuzhou Yan, Qiuhong Zhang, Naoji Matsuhisa, Zhiao Yu, Yuanwen Jiang, Tuheen Manika, Jeffrey Lopez, Hongping Yan, Kai Liu, Xiaodong Chen, Yi Cui & Zhenan Bao; Nature Communications, 11/26/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A Dynamic, Electrolyte-Blocking, and Single-Ion-Conductive Network for Stable Lithium-Metal Anodes" — Zhiao Yu: David G. Mackanic, Wesley Michaels, Minah Lee, Allen Pei, Dawei Feng, Qiuhong Zhang, Yuchi Tsao, Chibueze V. Amanchukwu, Xuzhou Yan, Hansen Wang, Shucheng Chen,Kai Liu, Jiheong Kang, Jian Qin, Yi Cui, and Zhenan Bao; Joule, 11/20/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Nonpolar Alkanes Modify Lithium-Ion Solvation for Improved Lithium Deposition and Stripping" — Chibueze V. Amanchukwu: Xian Kong, Jian Qin, Yi Cui, and Zhenan Bao; Advanced Energy Materials, 09/23/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dichotomy of the photo-induced 2-dimensional electron gas on SrTiO3 surface terminations" — Slavko N. Rebec: Tao Jia, Hafiz M. Sohail, Makoto Hashimotod, Donghui Lu, Zhi-Xun Shen, and Robert G. Moore; Proceedings of the National Academy of Sciences, 08/07/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Designing polymers for advanced battery chemistries" — Jeffrey Lopez: David G. Mackanic, Yi Cui, and Zhenan Bao; Nature Reviews Materials, 05/01/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »