SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Aspects of the synthesis of thin film superconducting infinite-layer nickelates" — Kyuho Lee: Berit H. Goodge, Danfeng Li, Motoki Osada, Bai Yang Wang, Yi Cui, Lena F. Kourkoutis, Harold Y. Hwang; APL Materials, 04/09/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Cathode-Electrolyte Interphase in Lithium Batteries Revealed by Cryogenic Electron Microscopy" — Zewen Zhang: Jinlong Yang, William Huang, Hansen Wang, Weijiang Zhou, Yanbin Li, Yuzhang Li, Jinwei Xu, Wenxiao Huang, Wah Chiu, and Yi Cui; Matter, 11/09/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ultralight and fire-extinguishing current collectors for high-energy and high-safety lithium-ion batteries" — Yusheng Ye: Lien-Yang Chou, Yayuan Liu, Hansen Wang, Hiang Kwee Lee, Wenxiao Huang, Jiayu Wan, Kai Liu, Guangmin Zhou, Yufei Yang, Ankun Yang, Xin Xiao, Xin Gao, David Thomas Boyle, Hao Chen, Wenbo Zhang, Sang Cheol Kim & Yi Cui ; Nature Energy, 10/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Design Rules for High-Valent Redox in Intercalation Electrodes" — William E. Gent: Iwnetim Iwnetu Abate, Wanli Yang, Linda F. Nazar, William C. Chueh; Joule, 07/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Detection of Micro-Scale Li Dendrite via H2 Gas Capture for Early Safety Warning" — Yang Jin: Zhikun Zheng, Donghui Wei, Xin Jiang, Hongfei Lu, Lei Sun, Fengbo Tao, Dongliang Guo, Yang Liu, Jinfeng Gao, and Yi Cui; Joule, 07/10/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Superconducting Dome in Nd1 − xSrxNiO2 Infinite Layer Films" — Danfeng Li: Bai Yang Wang, Kyuho Lee, Shannon P. Harvey, Motoki Osada, Berit H. Goodge, Lena F. Kourkoutis, and Harold Y. Hwang; Physical Review Letters, 07/07/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A Garnet-Type Solid-Electrolyte-Based Molten Lithium−Molybdenum−Iron(II) Chloride Battery with Advanced Reaction Mechanism" — Jing Xu: Kai Liu, Yang Jin, Bin Sun, Zili Zhang, Yi Chen, Dawei Su, Guoxiu Wang, Hui Wu, and Yi Cui; Advanced Materials, 06/23/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Strain-induced room-temperature ferroelectricity in SrTiO3 membranes" — Ruijuan Xu:  Jiawei Huang, Edward S. Barnard, Seung Sae Hong, Prastuti Singh, Ed K. Wong, Thies Jansen, Varun Harbola, Jun Xiao, Bai Yang Wang, Sam Crossley, Di Lu, Shi Liu & Harold Y. Hwang; Nature Communications, 06/19/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Incorporating the Nanoscale Encapsulation Concept from Liquid Electrolytes into Solid-State Lithium–Sulfur Batteries" — Xin Gao: Xueli Zheng, Jingyang Wang, Zewen Zhang, Xin Xiao, Jiayu Wan, Yusheng Ye, Lien-Yang Chou, Hiang Kwee Lee, Jiangyan Wang, Rafael A. Vilá, Yufei Yang, Pu Zhang, Lin- Wang Wang, Yi Cui; Nano Letters, 06/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Supercooled liquid sulfur maintained in three-dimensional current collector for high-performance Li-S batteries" — Guangmin Zhou: Ankun Yang, Guoping Gao, Xiaoyun Yu, Jinwei Xu, Chenwei Liu, Yusheng Ye, Allen Pei, Yecun Wu, Yucan Peng, Yanxi Li, Zheng Liang, Kai Liu, Lin-Wang Wang, Yi Cui; Science Advances, 05/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »