SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Incorporating the Nanoscale Encapsulation Concept from Liquid Electrolytes into Solid-State Lithium–Sulfur Batteries" — Xin Gao: Xueli Zheng, Jingyang Wang, Zewen Zhang, Xin Xiao, Jiayu Wan, Yusheng Ye, Lien-Yang Chou, Hiang Kwee Lee, Jiangyan Wang, Rafael A. Vilá, Yufei Yang, Pu Zhang, Lin- Wang Wang, Yi Cui; Nano Letters, 06/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Tortuosity Effects in Lithium-Metal Host Anodes" — HaoChen: Allen Pei, Jiayu Wan, Dingchang Lin, Rafael Vilá, Hongxia Wang, David Mackanic, Hans-Georg Steinrück, William Huang, Yuzhang Li, Ankun Yang, Jin Xie, Yecun Wu, Hansen Wang, YiCui; Joule, 04/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electrochemical generation of liquid and solid sulfur on two-dimensional layered materials with distinct areal capacities" — Ankun Yang: Guangmin Zhou, Xian Kong, Rafael A. Vilá, Allen Pei, Yecun Wu, Xiaoyun Yu, Xueli Zheng, Chun-Lan Wu, Bofei Liu, Hao Chen, Yan Xu, Di Chen, Yanxi Li, Sirine Fakra, Harold Y. Hwang, Jian Qin, Steven Chu & Yi Cui; Nature Nanotechnology, 01/27/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Unravelling Degradation Mechanisms and Atomic Structure of Organic-Inorganic Halide Perovskites by Cryo-EM" — Yanbin Li: Weijiang Zhou, Yuzhang Li, Wenxiao Huang, Zewen Zhang, Guangxu Chen, Hansen Wang, Gong-Her Wu, Nicholas Rolston, Rafael Vila, Wah Chiu, and Yi Cui; Joule, 11/20/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Cryo-EM Structures of Atomic Surfaces and Host-Guest Chemistry in Metal-Organic Frameworks" — Yuzhang Li: Kecheng Wang, Weijiang Zhou, Yanbin Li, Rafael Vila, William Huang, Hongxia Wang, Guangxu Chen, Gong-Her Wu, Yuchi Tsao, Hansen Wang, Robert Sinclair, Wah Chiu, Yi Cui; Matter, 08/07/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Corvus: a framework for interfacing scientific software for spectroscopic and materials science applications" — S. M. Story: F. D. Vila, J. J. Kas, K. B. Raniga, C. D. Pemmaraju and J. J. Rehr; Journal of Synchrotron Radiation, 07/24/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Velocity-gauge real-time TDDFT within a numerical atomic orbital basis set" — K. Gilmore: F.D. Vila, J.J. Kas, S.A. Sato, J.J. Rehr, K. Yabana, David Prendergast; Computer Physics Communications, 02/07/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Emergence of Interfacial Polarons from Electron–Phonon Coupling in Graphene/h-BN van der Waals Heterostructures" — Chaoyu Chen: José Avila, Shuopei Wang, Yao Wang, Marcin Mucha-Kruczyński, Cheng Shen, Rong Yang, Benjamin Nosarzewski, Thomas P. Devereaux,,○ Guangyu Zhang, and Maria Carmen Asensio; Nano Letters, 01/05/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »