SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Cathode-Electrolyte Interphase in Lithium Batteries Revealed by Cryogenic Electron Microscopy" — Zewen Zhang: Jinlong Yang, William Huang, Hansen Wang, Weijiang Zhou, Yanbin Li, Yuzhang Li, Jinwei Xu, Wenxiao Huang, Wah Chiu, and Yi Cui; Matter, 11/09/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Detection of Micro-Scale Li Dendrite via H2 Gas Capture for Early Safety Warning" — Yang Jin: Zhikun Zheng, Donghui Wei, Xin Jiang, Hongfei Lu, Lei Sun, Fengbo Tao, Dongliang Guo, Yang Liu, Jinfeng Gao, and Yi Cui; Joule, 07/10/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Incorporating the Nanoscale Encapsulation Concept from Liquid Electrolytes into Solid-State Lithium–Sulfur Batteries" — Xin Gao: Xueli Zheng, Jingyang Wang, Zewen Zhang, Xin Xiao, Jiayu Wan, Yusheng Ye, Lien-Yang Chou, Hiang Kwee Lee, Jiangyan Wang, Rafael A. Vilá, Yufei Yang, Pu Zhang, Lin- Wang Wang, Yi Cui; Nano Letters, 06/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Topological superconductivity by doping symmetry-protected topological states" — Shang-Qiang Ning: Zheng-Xin Liu, and Hong-Chen Jiang; Physical Review Research, 05/18/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electrolytes for microsized silicon" — Jiangyan Wang: Yi Cui; Nature Energy, 04/29/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Materializing rival ground states in the barlowite family of kagome magnets: quantum spin liquid, spin ordered, and valence bond crystal states" — Rebecca W. Smaha: Wei He, Jack Mingde Jiang, Jiajia Wen, Yi-Fan Jiang, John P. Sheckelton, Charles J. Titus, Suyin Grass Wang, Yu-Sheng Chen, Simon J. Teat, Adam A. Aczel, Yang Zhao, Guangyong Xu, Jeffrey W. Lynn, Hong-Chen Jiang & Young S. Lee ; npj Quantum Materials, 04/14/2020. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Improving Lithium Metal Composite Anodes with Seeding and Pillaring Effects of Silicon Nanoparticles" — Hansen Wang: Xia Cao, Hanke Gu, Yayuan Liu, Yanbin Li, Zewen Zhang, William Huang, Hongxia Wang, Jiangyan Wang, Wu Xu, Ji-Guang Zhang, Yi Cui; ACS Nano, 04/09/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Scalable synthesis of nanoporous silicon microparticles for highly cyclable lithium-ion batteries" — Jiangyan Wang: William Huang, Yong Seok Kim, You Kyeong Jeong, Sang Cheol Kim, Jeffrey Heo, Hiang Kwee Lee, Bofei Liu, Jaehou Nah, and Yi Cui; Nano Research, 04/07/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A novel battery scheme: Coupling nanostructured phosphorus anodes with lithium sulfide cathodes" — David Sichen Wu: Guangmin Zhou, Eryang Mao, Yongming Sun, Bofei Liu, Li Wang, Jiangyan Wang, Feifei Shi, and Yi Cui; Nano Research, 03/02/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Tunable correlated Chern insulator and ferromagnetism in a moiré superlattice" — Guorui Chen: Aaron L. Sharpe, Eli J. Fox, Ya-Hui Zhang, Shaoxin Wang, Lili Jiang, Bosai Lyu, Hongyuan Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhiwen Shi, T. Senthil, David Goldhaber-Gordon , Yuanbo Zhang & Feng Wang; Nature, 03/01/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »