SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Capturing the swelling of solid-electrolyte interphase in lithium metal batteries" — Zewen Zhang: Yuzhang Li, Rong Xu, Weijiang Zhou, Yanbin Li, Solomon T. Oyakhire, Yecun Wu, Jinwei Xu, Hansen Wang, Zhiao Yu, David T. Boyle, William Huang, Yusheng Ye, Hao Chen,Jiayu Wan, Zhenan Bao, Wah Chiu, Yi Cui; Science, 01/06/22. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Bifunctional Asymmetric Fabric with Tailored Thermal Conduction and Radiation for Personal Cooling and Warming" — Yucan Peng : Hiang Kwee Lee, David S Wu, Yi Cui; Engineering, 05/28/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Sensitive, portable heavy-metal-ion detection by the sulfidation method on a superhydrophobic concentrator (SPOT)" — Hiang Kwee Lee: Wenxiao Huang, Yusheng Ye, Jinwei Xu, Yucan Peng, Tong Wu, Ankun Yang, Lien-Yang Chou, Xin Xiao, Xin Gao, Fang Liu, Hansen Wang, Bofei Liu, Jiangyan Wang, and Yi Cui; One Earth, 05/21/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Free-standing ultrathin lithium metal–graphene oxide host foils with controllable thickness for lithium batteries" — Hao Chen: Yufei Yang, David T. Boyle, You Kyeong Jeong, Rong Xu, Luize Scalco de Vasconcelos, Zhuojun Huang, Hansen Wang, Hongxia Wang, Wenxiao Huang, Huiqiao Li, Jiangyan Wang, Hanke Gu, Ryuhei Matsumoto, Kazunari Motohashi, Yuri Nakayama, Kejie Zhao and Yi Cui ; Nature Energy, 05/20/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Stabilization of Sr3Al2O6 Growth Templates for Ex Situ Synthesis of Freestanding Crystalline Oxide Membranes" — Danfeng Li: Carolina Adamo, Bai Yang Wang, Hyeok Yoon, Zhuoyu Chen, Seung Sae Hong, Di Lu, Yi Cui, Yasuyuki Hikita, and Harold Y. Hwang; Nano Letters, 05/14/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dual-Solvent Li-Ion Solvation Enables High-Performance Li-Metal Batteries" — Hansen Wang : Zhiao Yu, Xian Kong, William Huang, Zewen Zhang, David G. Mackanic, Xinyi Huang, Jian Qin, Zhenan Bao, Yi Cui; Advanced Materials, 05/09/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Correlative operando microscopy of oxygen evolution electrocatalysts" — J. Tyler Mefford: Andrew R. Akbashev, Minkyung Kang, Cameron L. Bentley, William E. Gent, Haitao D. Deng, Daan Hein Alsem, Young-Sang Yu, Norman J. Salmon, David A. Shapiro, Patrick R. Unwin & William C. Chueh; Nature, 05/05/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Carbon nanotube thermoelectric devices by direct printing: Toward wearable energy converters" — Hye Ryoung Lee: Naoki Furukawa, Antonio J. Ricco, Eric Pop, Yi Cui, and Yoshio Nishi; Applied Physics Letters, 04/27/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Fibrous Materials for Flexible Li–S Battery" — Yuan Gao:  Qianyi Guo Qiang Zhang Yi Cui Zijian Zheng; Advanced Energy Materials, 04/22/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Nanoscale Disorder Generates Subdiffusive Heat Transport in Self-Assembled Nanocrystal Films" — James K. Utterback: Aditya Sood, Igor Coropceanu, Burak Guzelturk, Dmitri V. Talapin, Aaron M. Lindenberg, and Naomi S. Ginsberg; Nano Letters, 04/19/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »