SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Capturing the swelling of solid-electrolyte interphase in lithium metal batteries" — Zewen Zhang: Yuzhang Li, Rong Xu, Weijiang Zhou, Yanbin Li, Solomon T. Oyakhire, Yecun Wu, Jinwei Xu, Hansen Wang, Zhiao Yu, David T. Boyle, William Huang, Yusheng Ye, Hao Chen,Jiayu Wan, Zhenan Bao, Wah Chiu, Yi Cui; Science, 01/06/22. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dual-Solvent Li-Ion Solvation Enables High-Performance Li-Metal Batteries" — Hansen Wang : Zhiao Yu, Xian Kong, William Huang, Zewen Zhang, David G. Mackanic, Xinyi Huang, Jian Qin, Zhenan Bao, Yi Cui; Advanced Materials, 05/09/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Corrosion of lithium metal anodes during calendar ageing and its microscopic origins" — David T. Boyle: William Huang , Hansen Wang , Yuzhang Li, Hao Chen, Zhiao Yu, Wenbo Zhang, Zhenan Bao and Yi Cui; Nature Energy, 03/22/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A Replacement Reaction Enabled Interdigitated Metal/Solid Electrolyte Architecture for Battery Cycling at 20 mA cm–2 and 20 mAh cm–2" — Zhao Cai: Yangtao Ou, Bao Zhang, Jindi Wang, Lin Fu, Mintao Wan, Guocheng Li, Wenyu Wang, Li Wang, Jianjun Jiang, Zhi Wei Seh, Enyuan Hu, Xiao-Qing Yang, Yi Cui, and Yongming Sun; Journal of the American Chemical Society, 02/17/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Efficient Lithium Metal Cycling over a Wide Range of Pressures from an Anion-Derived Solid-Electrolyte Interphase Framework" — Hansen Wang : William Huang, Zhiao Yu, Wenxiao Huang, Rong Xu, Zewen Zhang, Zhenan Bao, Yi Cui; ACS Energy Letters, 02/12/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Achieving High Thermoelectric Performance and Metallic Transport in Solvent-Sheared PEDOT:PSS" — A. C. Hinckley: Sean C. Andrews, Marc T. Dunham, Aditya Sood, Michael T. Barako, Sebastian Schneider, Michael F. Toney, Kenneth E. Goodson, Zhenan Bao; Advanced Electronic Materials, 01/27/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A Cation-Tethered Flowable Polymeric Interface for Enabling Stable Deposition of Metallic Lithium" — Zhuojun Huang: Snehashis Choudhury, Huaxin Gong, Yi Cui, Zhenan Bao; Journal of the American Chemical Society, 12/14/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Designing a Nanoscale Three-phase Electrochemical Pathway to Promote Pt-catalyzed Formaldehyde Oxidation" — Jinwei Xu: Xin Xiao, Zewen Zhang, Yecun Wu, David T. Boyle, Hiang Kwee Lee, Wenxiao Huang, Yuzhang Li, Hansen Wang, Jun Li, Yangying Zhu, Baoliang Chen, William Mitch, and Yi Cui; Nano Letters, 11/17/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Side Chain Engineering of Fused Ar omatic Thienopyrazine based Low Band-gap Polymers for Enhanced Charge Carrier Mobility " — Rajib Mondal: Sangwon Ko, Eric Verploegen, Hector A. Becerril, Michael F. Toney, and Zhenan Bao; Journal of Materials Chemistry, 09/01/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Design Principles of Artificial Solid Electrolyte Interphases for Lithium-Metal Anodes" — Zhiao Yu : Yi Cui , Zhenan Bao; Cell Reports Physical Science, 07/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »