"3D Porous Sponge-Inspired Electrode for Stretchable Lithium-Ion Batteries"

Wei Liu: Zheng Chen, Guangmin Zhou, Yongming Sun, Hye Ryoung Lee, Chong Liu, Hongbin Yao, Zhenan Bao, and Yi Cui; Advanced Materials, 03/15/16.

Additional Authors: Zheng Chen, Guangmin Zhou, Yongming Sun, Hye Ryoung Lee, Chong Liu, Hongbin Yao, Zhenan Bao, and Yi Cui

Abstract: