SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Incorporating the Nanoscale Encapsulation Concept from Liquid Electrolytes into Solid-State Lithium–Sulfur Batteries" — Xin Gao: Xueli Zheng, Jingyang Wang, Zewen Zhang, Xin Xiao, Jiayu Wan, Yusheng Ye, Lien-Yang Chou, Hiang Kwee Lee, Jiangyan Wang, Rafael A. Vilá, Yufei Yang, Pu Zhang, Lin- Wang Wang, Yi Cui; Nano Letters, 06/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Topological superconductivity by doping symmetry-protected topological states" — Shang-Qiang Ning: Zheng-Xin Liu, and Hong-Chen Jiang; Physical Review Research, 05/18/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electrode Design with Integration of High Tortuosity and Sulfur-Philicity for High-Performance Lithium-Sulfur Battery" — Hao Chen : Guangmin Zhou, David Boyle, Jiayu Wan, Hongxia Wang, Dingchang Lin, David Mackanic, Zewen Zhang, Sang Cheol Kim, Hye Ryoung Lee, Hansen Wang, Wenxiao Huang, Yusheng Ye, and Yi Cui; Matter, 05/08/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electrolytes for microsized silicon" — Jiangyan Wang: Yi Cui; Nature Energy, 04/29/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A New Class of Ionically Conducting Fluorinated Ether Electrolytes with High Electrochemical Stability" — Chibueze V. Amanchukwu: Zhiao Yu, Xian Kong , Jian Qin, Yi Cui, Zhenan Bao; Journal of the American Chemical Society, 04/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Time-resolved resonant inelastic x-ray scattering in a pumped Mott insulator" — Yao Wang: Yuan Chen, Chunjing Jia, Brian Moritz, and Thomas P. Devereaux; Physical Review B, 04/21/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Tortuosity Effects in Lithium-Metal Host Anodes" — HaoChen: Allen Pei, Jiayu Wan, Dingchang Lin, Rafael Vilá, Hongxia Wang, David Mackanic, Hans-Georg Steinrück, William Huang, Yuzhang Li, Ankun Yang, Jin Xie, Yecun Wu, Hansen Wang, YiCui; Joule, 04/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Materializing rival ground states in the barlowite family of kagome magnets: quantum spin liquid, spin ordered, and valence bond crystal states" — Rebecca W. Smaha: Wei He, Jack Mingde Jiang, Jiajia Wen, Yi-Fan Jiang, John P. Sheckelton, Charles J. Titus, Suyin Grass Wang, Yu-Sheng Chen, Simon J. Teat, Adam A. Aczel, Yang Zhao, Guangyong Xu, Jeffrey W. Lynn, Hong-Chen Jiang & Young S. Lee ; npj Quantum Materials, 04/14/2020. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Improving Lithium Metal Composite Anodes with Seeding and Pillaring Effects of Silicon Nanoparticles" — Hansen Wang: Xia Cao, Hanke Gu, Yayuan Liu, Yanbin Li, Zewen Zhang, William Huang, Hongxia Wang, Jiangyan Wang, Wu Xu, Ji-Guang Zhang, Yi Cui; ACS Nano, 04/09/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Scalable synthesis of nanoporous silicon microparticles for highly cyclable lithium-ion batteries" — Jiangyan Wang: William Huang, Yong Seok Kim, You Kyeong Jeong, Sang Cheol Kim, Jeffrey Heo, Hiang Kwee Lee, Bofei Liu, Jaehou Nah, and Yi Cui; Nano Research, 04/07/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »