SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Quantum spin Hall state in monolayer 1T'-WTe2" — Shujie Tang: Chaofan Zhang, Dillon Wong, Zahra Pedramrazi, Hsin-Zon Tsai, Chunjing Jia, Brian Moritz, Martin Claassen, Hyejin Ryu, Salman Kahn, Juan Jiang, Hao Yan, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Robert G. Moore, Chan-Cuk Hwang, Choongyu Hwang, Zahid Hussain, Yulin Chen, Miguel M. Ugeda, Zhi Liu, Xiaoming Xie, Thomas P. Devereaux, Michael F. Crommie, Sung-Kwan Mo & Zhi-Xun Shen; Nature Physics, 06/26/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dispersive charge density wave excitations in Bi2Sr2CaCu2O8+δ" — L. Chaix: G. Ghiringhelli, Y. Y. Peng, M. Hashimoto, B. Moritz, K. Kummer, N. B. Brookes, Y. He, S. Chen, S. Ishida, Y. Yoshida, H. Eisaki, M. Salluzzo, L. Braicovich, Z.-X. Shen, T. P. Devereaux & W.-S. Lee; Nature Physics, 06/12/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Pressure-Induced Metallization of the Halide Perovskite (CH3NH3)PbI3" — Adam Jaffe: Yu Lin, Wendy L. Mao, Hemamala I. Karunadasa; Journal of the American Chemical Society, 03/14/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Nonequilibrium lattice-driven dynamics of stripes in nickelates using time-resolved x-ray scattering" — W.S. Lee: Y. F. Kung, B. Moritz, G. Coslovich, R. A. Kaindl, Y. D. Chuang, R. G. Moore, D. H. Lu, P. S. Kirchmann, J. S. Robinson, M. P. Minitti, G. Dakovski, W. F. Schlotter, J. J. Turner, S. Gerber, T. Sasagawa, Z. Hussain, Z. X. Shen, and T. P. Devereaux; Physical Review B , 03/13/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Reviving the lithium metal anode for high-energy batteries" — Dingchang Lin: Yayuan Liu & Yi Cui; Nat Nano, 03/07/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Temperature-dependent optical properties of titanium nitride" — Justin A. Briggs: Gururaj V. Naik, Yang Zhao, Trevor A. Petach, Kunal Sahasrabuddhe, David Goldhaber-Gordon, Nicholas A. Melosh, and Jennifer A. Dionne; Applied Physics Letters, 03/06/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Unusual nodal behaviors of the superconducting gap in the iron-based superconductor Ba ( F e 0.65 R u 0.35 ) 2 A s 2 : Effects of spin-orbit coupling" — L. Liu: K. Okazaki, T. Yoshida, H. Suzuki, M. Horio, L. C. C. Ambolode, II, J. Xu, S. Ideta, M. Hashimoto, D. H. Lu, Z.-X. Shen, Y. Ota, S. Shin, M. Nakajima, S. Ishida, K. Kihou, C. H. Lee, A. Iyo, H. Eisaki, T. Mikami, T. Kakeshita, Y. Yamakawa, H. Kontani, S. Uchida, and A. Fujimori; Physical Review B , 03/06/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Theoretical Investigation of 2D Layered Materials as Protective Films for Lithium and Sodium Metal Anodes" — Hongzhen Tian: Zhi Wei Seh, Kai Yan, Zhongheng Fu, Peng Tang, Yingying Lu, Ruifeng Zhang, Dominik Legut, Yi Cui, and Qianfan Zhang; Advanced Energy Materials, 02/17/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A half-wave rectified alternating current electrochemical method for uranium extraction from seawater" — Chong Liu: Po-Chun Hsu, Jin Xie, Jie Zhao, Tong Wu, Haotian Wang, Wei Liu, Jinsong Zhang, Steven Chu and Yi Cui; Nature Energy, 02/17/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ubiquitous strong electron–phonon coupling at the interface of FeSe/SrTiO3" — Chaofan Zhang:  Zhongkai Liu, Zhuoyu Chen, Yanwu Xie, Ruihua He, Shujie Tang, Junfeng He, Wei Li, Tao Jia, Slavko N. Rebec, Eric Yue Ma, Hao Yan, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Sung-Kwan Mo, Yasuyuki Hikita, Robert G. Moore, Harold Y. Hwang, Dunghai Lee & Zhixun Shen; Nature Communications, 02/10/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »