SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Free-standing ultrathin lithium metal–graphene oxide host foils with controllable thickness for lithium batteries" — Hao Chen: Yufei Yang, David T. Boyle, You Kyeong Jeong, Rong Xu, Luize Scalco de Vasconcelos, Zhuojun Huang, Hansen Wang, Hongxia Wang, Wenxiao Huang, Huiqiao Li, Jiangyan Wang, Hanke Gu, Ryuhei Matsumoto, Kazunari Motohashi, Yuri Nakayama, Kejie Zhao and Yi Cui ; Nature Energy, 05/20/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Measurements of nonequilibrium interatomic forces using time-domain x-ray scattering" — Samuel W. Teitelbaum: Thomas C. Henighan, Hanzhe Liu, Mason P. Jiang, Diling Zhu, Matthieu Chollet, Takahiro Sato, Éamonn D. Murray, Stephen Fahy, Shane O’Mahony,Trevor P. Bailey , Ctirad Uher, Mariano Trigo, and David A. Reis; Physical Review B, 05/18/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Stabilization of Sr3Al2O6 Growth Templates for Ex Situ Synthesis of Freestanding Crystalline Oxide Membranes" — Danfeng Li: Carolina Adamo, Bai Yang Wang, Hyeok Yoon, Zhuoyu Chen, Seung Sae Hong, Di Lu, Yi Cui, Yasuyuki Hikita, and Harold Y. Hwang; Nano Letters, 05/14/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Subterahertz collective dynamics of polar vortices" — Qian Li: Vladimir A. Stoica, Marek Paściak, Yi Zhu, Yakun Yuan, Tiannan Yang, Margaret R. McCarter, Sujit Das, Ajay K. Yadav, Suji Park, Cheng Dai, Hyeon Jun Lee, Youngjun Ahn, Samuel D. Marks, Shukai Yu, Christelle Kadlec, Takahiro Sato, Matthias C. Hoffmann, Matthieu Chollet, Michael E. Kozina, Silke Nelson, Diling Zhu, Donald A. Walko, Aaron M. Lindenberg, Paul G. Evans, Long-Qing Chen, Ramamoorthy Ramesh, Lane W. Martin, Venkatraman Gopalan, John W. Freeland, Jirka Hlinka & Haidan Wen; Nature, 04/14/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Cycling mechanism of Li2MnO3: Li–CO22 batteries and commonality on oxygen redox in cathode materials" — Zengqing Zhuo: Kehua Dai, Ruimin Qiao, Rui Wang, Jinpeng Wu, Yali Liu, Jiayue Peng, Liquan Chen, Yi-de Chuang, Feng Pan, Zhi-xun Shen, Gao Liu, Hong Li, Thomas P. Devereaux, Wanli Yang; Joule, 03/04/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Universal behavior of the bosonic metallic ground state in a two-dimensional superconductor" — Zhuoyu Chen:  Bai Yang Wang, Adrian G. Swartz, Hyeok Yoon, Yasuyuki Hikita, Srinivas Raghu & Harold Y. Hwang ; npj Quantum Materials, 02/17/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ultrafast formation of domain walls of a charge density wave in SmTe3" — M.Trigo: P. Giraldo-Gallo, J. N. Clark, M. E. Kozina, T. Henighan, M. P. Jiang, M. Chollet, I. R. Fisher, J. M. Glownia, T. Katayama, P. S. Kirchmann, D. Leuenberger, H. Liu, D. A. Reis, Z. X. Shen, and D. Zhu; Physical Review B, 02/15/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Magic Doping and Robust Superconductivity in Monolayer FeSe on Titanates" — Tao Jia: Zhuoyu Chen, Slavko N. Rebec, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Thomas P. Devereaux, Dung-Hai Lee, Robert G. Moore, and Zhi-Xun Shen; Advanced Science, 02/14/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Correlating Li-Ion Solvation Structures and Electrode Potential Temperature Coefficients" — Hansen Wang: Sang Cheol Kim, Tomás Rojas, Yangying Zhu, Yanbin Li, Lin Ma, Kang Xu, Anh T. Ngo, Yi Cui; Journal of the American Chemical Society, 01/28/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"An Anode-Free Zn–MnO2 Battery" — Yunpei Zhu: Yi Cui, Husam N. Alshareef ; Nano Letters, 01/20/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »