SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Two-dimensional time-reversal-invariant topological superconductivity in a doped quantum spin-Hall insulator" — Jing Wang: Yong Xu, and Shou-Cheng Zhang; Phys. Rev. B 90, 08/07/2014. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Disruption of quantum oscillations by an incommensurate charge density wave" — Yi Zhang: Akash V. Maharaj, and Steven Kivelson; Phys. Rev. B 91, 02/09/2015. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Amphiphilic Surface Modification of Hollow Carbon Nanofibers for Improved Cycle Life of Lithium Sulfur Batteries" — Guangyuan Zheng: Guangyuan Zheng, Qianfan Zhang, Judy J. Cha, Yuan Yang, Weiyang Li, Zhi Wei Seh, and Yi Cui; Nano Letters, 02/08/2013. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Universal scaling of the quantum anomalous Hall plateau transition" — Jing Wang: Biao Lian, and Shou-Cheng Zhang; Phys. Rev. B 89, 02/07/2014. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A manganese–hydrogen battery with potential for grid-scale energy storage" — Wei Chen: Guodong Li, Allen Pei, Yuzhang Li, Lei Liao, Hongxia Wang, Jiayu Wan, Zheng Liang, Guangxu Chen, Hao Zhang, Jiangyan Wang & Yi Cui; Nature Energy, 04/30/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"An Aqueous Inorganic Polymer Binder for High Performance Lithium–Sulfur Batteries with Flame-Retardant Properties" — Guangmin Zhou: Kai Liu, Yanchen Fan, Mengqi Yuan, Bofei Liu, Wei Liu, Feifei Shi, Yayuan Liu, Wei Chen, Jeffrey Lopez, Denys Zhuo, Jie Zhao, Yuchi Tsao, Xuanyi Huang, Qianfan Zhang, and Yi Cui; ACS Central Science, 02/14/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Radiation-induced disorder in compressed lanthanide zirconates" — Sulgiye Park: Cameron L. Tracy, Fuxiang Zhang, Changyong Park, Christina Trautmann, Sergey N. Tkachev, Maik Lang, Wendy L. Mao and Rodney C. Ewing; Phys Chem Chem Phys, 02/13/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A2TiO5 (A = Dy, Gd, Er, Yb) at High Pressure" — Sulgiye Park: Dylan R. Rittman, Cameron L. Tracy, Karena W. Chapman , Fuxiang Zhang, Changyong Park , Sergey N. Tkachev, Eric O’Quinn, Jacob Shamblin, Maik Lang, Wendy L. Mao, and Rodney C. Ewing; Inorg Chem, 02/09/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Robust Pinhole-free Li3N Solid Electrolyte Grown from Molten Lithium" — Yanbin Li: Yongming Sun, Allen Pei , Kaifeng Chen, Arturas Vailionis, Yuzhang Li , Guangyuan Zheng , Jie Sun, and Yi Cui; ACS Central Science, 12/08/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Complete coherent control of silicon vacancies in diamond nanopillars containing single defect centers" — Jingyuan Linda Zhang: Konstantinos G. Lagoudakis, Yan-Kai Tzeng, Constantin Dory, Marina Radulaski, Yousif Kelaita, Kevin A. Fischer, Shuo Sun, Zhi-Xun Shen, Nicholas A. Melosh, Steven Chu, and Jelena Vučković; Optica, 11/20/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »