SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Two-dimensional time-reversal-invariant topological superconductivity in a doped quantum spin-Hall insulator" — Jing Wang: Yong Xu, and Shou-Cheng Zhang; Phys. Rev. B 90, 08/07/2014. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Disruption of quantum oscillations by an incommensurate charge density wave" — Yi Zhang: Akash V. Maharaj, and Steven Kivelson; Phys. Rev. B 91, 02/09/2015. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Amphiphilic Surface Modification of Hollow Carbon Nanofibers for Improved Cycle Life of Lithium Sulfur Batteries" — Guangyuan Zheng: Guangyuan Zheng, Qianfan Zhang, Judy J. Cha, Yuan Yang, Weiyang Li, Zhi Wei Seh, and Yi Cui; Nano Letters, 02/08/2013. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Universal scaling of the quantum anomalous Hall plateau transition" — Jing Wang: Biao Lian, and Shou-Cheng Zhang; Phys. Rev. B 89, 02/07/2014. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Chiral Majorana fermion modes in a quantum anomalous Hall insulator–superconductor structure" — Qing Lin He: Qing Lin He, Lei Pan, Alexander L. Stern, Edward C. Burks, Xiaoyu Che, Gen Yin, Jing Wang, Biao Lian, Quan Zhou, Eun Sang Choi, Koichi Murata, Xufeng Kou, Zhijie Chen, Tianxiao Nie, Qiming Shao, Yabin Fan, Shou-Cheng Zhang, Kai Liu, Jing Xia, Kang L. Wang; Science , 07/21/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Femtosecond electron-phonon lock-in by photoemission and x-ray free-electron laser" — S. Gerber: S.-L. Yang, D. Zhu, H. Soifer, J. A. Sobota, S. Rebec, J. J. Lee, T. Jia, B. Moritz, C. Jia, A. Gauthier, Y. Li, D. Leuenberger, Y. Zhang, L. Chaix, W. Li, H. Jang, J.-S. Lee, M. Yi, G. L. Dakovski, S. Song, J. M. Glownia, S. Nelson, K. W. Kim, Y.-D. Chuang, Z. Hussain, R. G. Moore, T. P. Devereaux, W.-S. Lee, P. S. Kirchmann, Z.-X. Shen; Science , 07/07/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Quantum spin Hall state in monolayer 1T'-WTe2" — Shujie Tang: Chaofan Zhang, Dillon Wong, Zahra Pedramrazi, Hsin-Zon Tsai, Chunjing Jia, Brian Moritz, Martin Claassen, Hyejin Ryu, Salman Kahn, Juan Jiang, Hao Yan, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Robert G. Moore, Chan-Cuk Hwang, Choongyu Hwang, Zahid Hussain, Yulin Chen, Miguel M. Ugeda, Zhi Liu, Xiaoming Xie, Thomas P. Devereaux, Michael F. Crommie, Sung-Kwan Mo & Zhi-Xun Shen; Nature Physics, 06/26/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Theoretical Investigation of 2D Layered Materials as Protective Films for Lithium and Sodium Metal Anodes" — Hongzhen Tian: Zhi Wei Seh, Kai Yan, Zhongheng Fu, Peng Tang, Yingying Lu, Ruifeng Zhang, Dominik Legut, Yi Cui, and Qianfan Zhang; Advanced Energy Materials, 02/17/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A half-wave rectified alternating current electrochemical method for uranium extraction from seawater" — Chong Liu: Po-Chun Hsu, Jin Xie, Jie Zhao, Tong Wu, Haotian Wang, Wei Liu, Jinsong Zhang, Steven Chu and Yi Cui; Nature Energy, 02/17/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Coexistence of Replica Bands and Superconductivity in FeSe Monolayer Films" — S. N. Rebec: T. Jia, C. Zhang, M. Hashimoto, D.-H. Lu, R. G. Moore, and Z.-X. Shen; Physical Review Letters, 02/10/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »