SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Two-dimensional time-reversal-invariant topological superconductivity in a doped quantum spin-Hall insulator" — Jing Wang: Yong Xu, and Shou-Cheng Zhang; Phys. Rev. B 90, 08/07/2014. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Disruption of quantum oscillations by an incommensurate charge density wave" — Yi Zhang: Akash V. Maharaj, and Steven Kivelson; Phys. Rev. B 91, 02/09/2015. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Amphiphilic Surface Modification of Hollow Carbon Nanofibers for Improved Cycle Life of Lithium Sulfur Batteries" — Guangyuan Zheng: Guangyuan Zheng, Qianfan Zhang, Judy J. Cha, Yuan Yang, Weiyang Li, Zhi Wei Seh, and Yi Cui; Nano Letters, 02/08/2013. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Universal scaling of the quantum anomalous Hall plateau transition" — Jing Wang: Biao Lian, and Shou-Cheng Zhang; Phys. Rev. B 89, 02/07/2014. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dynamic Optical Tuning of Interlayer Interactions in the Transition Metal Dichalcogenides" — Ehren M. Mannebach: Clara Nyby, Friederike Ernst, Yao Zhou, John Tolsma, Yao Li, Meng-Ju Sher, I-Cheng Tung, Hua Zhou, Qi Zhang, Kyle L. Seyler, Genevieve Clark, Yu Lin, Diling Zhu, James M. Glownia, Michael E. Kozina , Sanghoon Song, Silke Nelson, Apurva Mehta , Yifei Yu, Anupum Pant, Ozgur Burak Aslan, Archana Raja, Yinsheng Guo, Anthony DiChiara, Wendy Mao, Linyou Cao , Sefaattin Tongay , Jifeng Sun, David J. Singh, Tony F. Heinz, Xiaodong Xu, Allan H. MacDonald, Evan Reed, Haidan Wen, and Aaron M. Lindenberg; Nano Letters, 11/09/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Swift-heavy ion irradiation response and annealing behavior of A2TiO5 (A = Nd, Gd, and Yb)" — Sulgiye Park: Cameron L. Tracy , Fuxiang Zhang , Raul I. Palomares , Changyong Park , Christina Trautmann , Maik Lang , Wendy L. Mao , Rodney C. Ewing; Journal of Solid State Chemistry, 09/28/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Enhanced Cycling Stability of Sulfur Electrodes through Effective Binding of Pyridine-Functionalized Polymer" — Yuchi Tsao: Zheng Chen, Simon Rondeau-Gagne,́ Qianfan Zhang, Hongbin Yao, Shucheng Chen, Guangmin Zhou, Chenxi Zu, Yi Cui, and Zhenan Bao; ACS Energy Letters, 09/20/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ultrahigh–current density anodes with interconnected Li metal reservoir through overlithiation of mesoporous AlF3 framework" — Hansen Wang: Dingchang Lin, Yayuan Liu, Yuzhang Li and Yi Cui; Science Advances, 09/08/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Reactivation of dead sulfide species in lithium polysulfide flow battery for grid scale energy storage" — Yang Jin: Guangmin Zhou , Feifei Shi , Denys Zhuo , Jie Zhao , Kai Liu , Yayuan Liu , Chenxi Zu , Wei Chen , Rufan Zhang , Xuanyi Huang & Yi Cui; Nat Commun., 09/06/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Chiral Majorana fermion modes in a quantum anomalous Hall insulator–superconductor structure" — Qing Lin He: Qing Lin He, Lei Pan, Alexander L. Stern, Edward C. Burks, Xiaoyu Che, Gen Yin, Jing Wang, Biao Lian, Quan Zhou, Eun Sang Choi, Koichi Murata, Xufeng Kou, Zhijie Chen, Tianxiao Nie, Qiming Shao, Yabin Fan, Shou-Cheng Zhang, Kai Liu, Jing Xia, Kang L. Wang; Science , 07/21/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »