SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Ultralight and fire-extinguishing current collectors for high-energy and high-safety lithium-ion batteries" — Yusheng Ye: Lien-Yang Chou, Yayuan Liu, Hansen Wang, Hiang Kwee Lee, Wenxiao Huang, Jiayu Wan, Kai Liu, Guangmin Zhou, Yufei Yang, Ankun Yang, Xin Xiao, Xin Gao, David Thomas Boyle, Hao Chen, Wenbo Zhang, Sang Cheol Kim & Yi Cui ; Nature Energy, 10/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Incorporating the Nanoscale Encapsulation Concept from Liquid Electrolytes into Solid-State Lithium–Sulfur Batteries" — Xin Gao: Xueli Zheng, Jingyang Wang, Zewen Zhang, Xin Xiao, Jiayu Wan, Yusheng Ye, Lien-Yang Chou, Hiang Kwee Lee, Jiangyan Wang, Rafael A. Vilá, Yufei Yang, Pu Zhang, Lin- Wang Wang, Yi Cui; Nano Letters, 06/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Supercooled liquid sulfur maintained in three-dimensional current collector for high-performance Li-S batteries" — Guangmin Zhou: Ankun Yang, Guoping Gao, Xiaoyun Yu, Jinwei Xu, Chenwei Liu, Yusheng Ye, Allen Pei, Yecun Wu, Yucan Peng, Yanxi Li, Zheng Liang, Kai Liu, Lin-Wang Wang, Yi Cui; Science Advances, 05/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electrode Design with Integration of High Tortuosity and Sulfur-Philicity for High-Performance Lithium-Sulfur Battery" — Hao Chen : Guangmin Zhou, David Boyle, Jiayu Wan, Hongxia Wang, Dingchang Lin, David Mackanic, Zewen Zhang, Sang Cheol Kim, Hye Ryoung Lee, Hansen Wang, Wenxiao Huang, Yusheng Ye, and Yi Cui; Matter, 05/08/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Materializing rival ground states in the barlowite family of kagome magnets: quantum spin liquid, spin ordered, and valence bond crystal states" — Rebecca W. Smaha: Wei He, Jack Mingde Jiang, Jiajia Wen, Yi-Fan Jiang, John P. Sheckelton, Charles J. Titus, Suyin Grass Wang, Yu-Sheng Chen, Simon J. Teat, Adam A. Aczel, Yang Zhao, Guangyong Xu, Jeffrey W. Lynn, Hong-Chen Jiang & Young S. Lee ; npj Quantum Materials, 04/14/2020. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A Fireproof, Lightweight, Polymer–Polymer Solid-State Electrolyte for Safe Lithium Batteries" — Yi Cui: Jiayu Wan, Yusheng Ye, Kai Liu, Lien-Yang Chou, and Yi Cui; Nano Letters, 02/05/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Vertical Heterostructure of Two Dimensional Mos2 and WSe2 with Vertically Aligned Layers" — Jung Ho Yu : Hye Ryoung Lee, Seung Sae Hong, Desheng Kong, Hyun-Wook Lee, Haotian Wang, Feng Xiong, Shuang Wang, and Yi Cui; Nano Letters, 01/15/2015. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electrode roughness dependent electrodeposition of sodium at the nanoscale" — Zhiyuan Zeng: Pallab Barai, Seung-Yong Lee, Juan Yang, Xiaowei Zhang, Wenjing Zheng, Yi-Sheng Liu, Karen C. Bustillo, Peter Ercius, Jinghua Guo, Yi Cui, Venkat Srinivasan, Haimei Zheng; Nano Energy, 01/06/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Efficient synthesis of high-sulfur-content cathodes for high-performance Li–S batteries based on solvothermal polysulfide chemistry" — Yu-Ting Weng: Hansen Wang, Rung-Chuan Lee, Ching-Yu Huang, Sheng-Siang Huang, Mozaffar Abdollahifar, Li-Ming Kuo, Bing-Joe Hwang, Chin-Lung Kuo, Yi Cui, Nae-Lih Wu; Journal of Power Sources, 01/05/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Theoretical Calculation Guided Design of Single-Atom Catalysts toward Fast Kinetic and Long-Life Li–S Batteries" — Guangmin Zhou: Shiyong Zhao, Tianshuai Wang, Shi-Ze Yang, Bernt Johannessen, Hao Chen, Chenwei Liu, Yusheng Ye, Yecun Wu, Yucan Peng, Chang Liu, San Ping Jiang, Qianfan Zhang, and Yi Cui; Nano Letters, 12/30/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »