SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Ultrafast disordering of vanadium dimers in photoexcited VO2" — Simon Wall: Shan Yang, Luciana Vidas, Matthieu Chollet, James M. Glownia, Michael Kozina, Tetsuo Katayama, Thomas Henighan, Mason Jiang, Timothy A. Miller, David A. Reis, Lynn A. Boatner, Olivier Delaire, Mariano Trigo; Science , 11/02/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Direct Measurement of Anharmonic Decay Channels of a Coherent Phonon" — Samuel W. Teitelbaum: Thomas Henighan, Yijing Huang, Hanzhe Liu, Mason P. Jiang, Diling Zhu, Matthieu Chollet, Takahiro Sato, Éamonn D. Murray, Stephen Fahy, Shane O’Mahony, Trevor P. Bailey, Ctirad Uher, Mariano Trigo, and David A. Reis; Physical Review Letters, 09/20/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A manganese–hydrogen battery with potential for grid-scale energy storage" — Wei Chen: Guodong Li, Allen Pei, Yuzhang Li, Lei Liao, Hongxia Wang, Jiayu Wan, Zheng Liang, Guangxu Chen, Hao Zhang, Jiangyan Wang & Yi Cui; Nature Energy, 04/30/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Stripe order from the perspective of the Hubbard model" — Edwin W. Huang:  Christian B. Mendl, Hong-Chen Jiang, Brian Moritz & Thomas P. Devereaux; npj Quantum Materials, 04/20/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Numerical evidence of fluctuating stripes in the normal state of high-Tc cuprate superconductors" — Edwin W. Huang: Christian B. Mendl, Shenxiu Liu, Steve Johnston, Hong-Chen Jiang, Brian Moritz, Thomas P. Devereaux; Science , 12/01/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dynamical time-reversal symmetry breaking and photo-induced chiral spin liquids in frustrated Mott insulators" — Martin Claassen: Hong-Chen Jiang, Brian Moritz & Thomas P. Devereaux; Nature Communications, 10/30/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Transition-Metal Single Atoms in a Graphene Shell as Active Centers for Highly Efficient Artificial Photosynthesis" — Kun Jiang: Samira Siahrostami, Austin J. Akey, Yanbin Li, Zhiyi Lu, Judith Lattimer, Yongfeng Hu, Chris Stokes, Mahesh Gangishetty, Guangxu Chen, Yawei Zhou, Winfield Hill, Wen-Bin Cai, David Bell, Karen Chan, Jens K. Nørskov, Yi Cui, Haotian Wang; Chem, 10/19/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Fractional charge and emergent mass hierarchy in diagonal two-leg t-J cylinders" — Yi-Fan Jiang: Hong-Chen Jiang, Hong Yao, and Steven A. Kivelson; Physical Review B, 09/25/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Synthesis of quenchable amorphous diamond" — Zhidan Zeng: Liuxiang Yang, Qiaoshi Zeng, Hongbo Lou , Hongwei Sheng , Jianguo Wen, Dean J. Miller, Yue Meng, Wenge Yang, Wendy L. Mao & Ho-kwang Mao; Nat Commun., 08/22/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Heterodyne x-ray diffuse scattering from coherent phonons" — M. Kozina: M. Trigo, M. Chollet, J. N. Clark, J. M. Glownia, A. C. Gossard, T. Henighan, M. P. Jiang, H. Lu, A. Majumdar, D. Zhu, and D. A. Reis; Struct Dyn, 08/10/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »