SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"A manganese–hydrogen battery with potential for grid-scale energy storage" — Wei Chen: Guodong Li, Allen Pei, Yuzhang Li, Lei Liao, Hongxia Wang, Jiayu Wan, Zheng Liang, Guangxu Chen, Hao Zhang, Jiangyan Wang & Yi Cui; Nature Energy, 04/30/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Stripe order from the perspective of the Hubbard model" — Edwin W. Huang:  Christian B. Mendl, Hong-Chen Jiang, Brian Moritz & Thomas P. Devereaux; npj Quantum Materials, 04/20/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Numerical evidence of fluctuating stripes in the normal state of high-Tc cuprate superconductors" — Edwin W. Huang: Christian B. Mendl, Shenxiu Liu, Steve Johnston, Hong-Chen Jiang, Brian Moritz, Thomas P. Devereaux; Science , 12/01/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dynamical time-reversal symmetry breaking and photo-induced chiral spin liquids in frustrated Mott insulators" — Martin Claassen: Hong-Chen Jiang, Brian Moritz & Thomas P. Devereaux; Nature Communications, 10/30/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Transition-Metal Single Atoms in a Graphene Shell as Active Centers for Highly Efficient Artificial Photosynthesis" — Kun Jiang: Samira Siahrostami, Austin J. Akey, Yanbin Li, Zhiyi Lu, Judith Lattimer, Yongfeng Hu, Chris Stokes, Mahesh Gangishetty, Guangxu Chen, Yawei Zhou, Winfield Hill, Wen-Bin Cai, David Bell, Karen Chan, Jens K. Nørskov, Yi Cui, Haotian Wang; Chem, 10/19/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Fractional charge and emergent mass hierarchy in diagonal two-leg t-J cylinders" — Yi-Fan Jiang: Hong-Chen Jiang, Hong Yao, and Steven A. Kivelson; Physical Review B, 09/25/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Synthesis of quenchable amorphous diamond" — Zhidan Zeng: Liuxiang Yang, Qiaoshi Zeng, Hongbo Lou , Hongwei Sheng , Jianguo Wen, Dean J. Miller, Yue Meng, Wenge Yang, Wendy L. Mao & Ho-kwang Mao; Nat Commun., 08/22/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Heterodyne x-ray diffuse scattering from coherent phonons" — M. Kozina: M. Trigo, M. Chollet, J. N. Clark, J. M. Glownia, A. C. Gossard, T. Henighan, M. P. Jiang, H. Lu, A. Majumdar, D. Zhu, and D. A. Reis; Struct Dyn, 08/10/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Holon Wigner Crystal in a Lightly Doped Kagome Quantum Spin Liquid" — Hong-Chen Jiang: Devereaux, T., Kivelson, S.A.; Phys Rev Lett, 08/07/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Air-stable and freestanding lithium alloy/graphene foil as an alternative to lithium metal anodes" — Jie Zhao: Guangmin Zhou, Kai Yan, Jin Xie, Yuzhang Li, Lei Liao, Yang Jin, Kai Liu, Po-Chun Hsu , Jiangyan Wang , Hui-Ming Cheng and Yi Cui; Nature Nantechnology, 07/10/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »