SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Dual-Solvent Li-Ion Solvation Enables High-Performance Li-Metal Batteries" — Hansen Wang : Zhiao Yu, Xian Kong, William Huang, Zewen Zhang, David G. Mackanic, Xinyi Huang, Jian Qin, Zhenan Bao, Yi Cui; Advanced Materials, 05/09/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Corrosion of lithium metal anodes during calendar ageing and its microscopic origins" — David T. Boyle: William Huang , Hansen Wang , Yuzhang Li, Hao Chen, Zhiao Yu, Wenbo Zhang, Zhenan Bao and Yi Cui; Nature Energy, 03/22/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A Replacement Reaction Enabled Interdigitated Metal/Solid Electrolyte Architecture for Battery Cycling at 20 mA cm–2 and 20 mAh cm–2" — Zhao Cai: Yangtao Ou, Bao Zhang, Jindi Wang, Lin Fu, Mintao Wan, Guocheng Li, Wenyu Wang, Li Wang, Jianjun Jiang, Zhi Wei Seh, Enyuan Hu, Xiao-Qing Yang, Yi Cui, and Yongming Sun; Journal of the American Chemical Society, 02/17/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Efficient Lithium Metal Cycling over a Wide Range of Pressures from an Anion-Derived Solid-Electrolyte Interphase Framework" — Hansen Wang : William Huang, Zhiao Yu, Wenxiao Huang, Rong Xu, Zewen Zhang, Zhenan Bao, Yi Cui; ACS Energy Letters, 02/12/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Achieving High Thermoelectric Performance and Metallic Transport in Solvent-Sheared PEDOT:PSS" — A. C. Hinckley: Sean C. Andrews, Marc T. Dunham, Aditya Sood, Michael T. Barako, Sebastian Schneider, Michael F. Toney, Kenneth E. Goodson, Zhenan Bao; Advanced Electronic Materials, 01/27/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A Cation-Tethered Flowable Polymeric Interface for Enabling Stable Deposition of Metallic Lithium" — Zhuojun Huang: Snehashis Choudhury, Huaxin Gong, Yi Cui, Zhenan Bao; Journal of the American Chemical Society, 12/14/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Designing a Nanoscale Three-phase Electrochemical Pathway to Promote Pt-catalyzed Formaldehyde Oxidation" — Jinwei Xu: Xin Xiao, Zewen Zhang, Yecun Wu, David T. Boyle, Hiang Kwee Lee, Wenxiao Huang, Yuzhang Li, Hansen Wang, Jun Li, Yangying Zhu, Baoliang Chen, William Mitch, and Yi Cui; Nano Letters, 11/17/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Side Chain Engineering of Fused Ar omatic Thienopyrazine based Low Band-gap Polymers for Enhanced Charge Carrier Mobility " — Rajib Mondal: Sangwon Ko, Eric Verploegen, Hector A. Becerril, Michael F. Toney, and Zhenan Bao; Journal of Materials Chemistry, 09/01/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Design Principles of Artificial Solid Electrolyte Interphases for Lithium-Metal Anodes" — Zhiao Yu : Yi Cui , Zhenan Bao; Cell Reports Physical Science, 07/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Molecular design for electrolyte solvents enabling energy-dense and long-cycling lithium metal batteries" — Zhiao Yu: Hansen Wang , Xian Kong , William Huang, Yuchi Tsao, David G. Mackanic , Kecheng Wang, Xinchang Wang, Wenxiao Huang, Snehashis Choudhury, Yu Zheng, Chibueze V. Amanchukwu, Samantha T. Hung, Yuting Ma, Eder G. Lomeli, Jian Qin , Yi Cui  and Zhenan Bao ; Nature Energy, 06/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »