SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"A manganese–hydrogen battery with potential for grid-scale energy storage" — Wei Chen: Guodong Li, Allen Pei, Yuzhang Li, Lei Liao, Hongxia Wang, Jiayu Wan, Zheng Liang, Guangxu Chen, Hao Zhang, Jiangyan Wang & Yi Cui; Nature Energy, 04/30/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Resonant inelastic x-ray scattering studies of magnons and bimagnons in the lightly doped cuprate La2−x Srx CuO4" — L. Chaix: E. W. Huang, S. Gerber, X. Lu, C. Jia, Y. Huang, D. E. McNally, Y. Wang, F. H. Vernay, A. Keren, M. Shi, B. Moritz, Z.-X. Shen, T. Schmitt, T. P. Devereaux, and W.-S. Lee; Physical Review B, 04/20/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Sterically controlled mechanochemistry under hydrostatic pressure" — Hao Yan:  Fan Yang, Ding Pan, Yu Lin, J. Nathan Hohman, Diego Solis-Ibarra, Fei Hua Li, Jeremy E. P. Dahl, Robert M. K. Carlson, Boryslav A. Tkachenko, Andrey A. Fokin, Peter R. Schreiner, Giulia Galli, Wendy L. Mao, Zhi-Xun Shen & Nicholas A. Melosh; Nature , 02/21/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"An Aqueous Inorganic Polymer Binder for High Performance Lithium–Sulfur Batteries with Flame-Retardant Properties" — Guangmin Zhou: Kai Liu, Yanchen Fan, Mengqi Yuan, Bofei Liu, Wei Liu, Feifei Shi, Yayuan Liu, Wei Chen, Jeffrey Lopez, Denys Zhuo, Jie Zhao, Yuchi Tsao, Xuanyi Huang, Qianfan Zhang, and Yi Cui; ACS Central Science, 02/14/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Radiation-induced disorder in compressed lanthanide zirconates" — Sulgiye Park: Cameron L. Tracy, Fuxiang Zhang, Changyong Park, Christina Trautmann, Sergey N. Tkachev, Maik Lang, Wendy L. Mao and Rodney C. Ewing; Phys Chem Chem Phys, 02/13/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ionically Conductive Self-Healing Binder for Low Cost Si Microparticles Anodes in Li-Ion Batteries" — Takatoshi Munaoka : Xuzhou Yan, Jeffrey Lopez, John W. F. To, Jihye Park, Jeffrey B.‐H. Tok, Yi Cui, Zhenan Bao; Advanced Energy Materials, 02/12/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A2TiO5 (A = Dy, Gd, Er, Yb) at High Pressure" — Sulgiye Park: Dylan R. Rittman, Cameron L. Tracy, Karena W. Chapman , Fuxiang Zhang, Changyong Park , Sergey N. Tkachev, Eric O’Quinn, Jacob Shamblin, Maik Lang, Wendy L. Mao, and Rodney C. Ewing; Inorg Chem, 02/09/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Velocity-gauge real-time TDDFT within a numerical atomic orbital basis set" — K. Gilmore: F.D. Vila, J.J. Kas, S.A. Sato, J.J. Rehr, K. Yabana, David Prendergast; Computer Physics Communications, 02/07/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Nanoporous polyethylene microfibres for large-scale radiative cooling fabric" — Yucan Peng: Jun Chen, Alex Y. Song, Peter B. Catrysse, Po-Chun Hsu, Lili Cai, Bofei Liu, Yangying Zhu, Guangmin Zhou, David S. Wu, Hye Ryoung Lee, Shanhui Fan & Yi Cui; Nature Sustainability, 02/01/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Anharmonicity of the vibrational modes of phase-change materials: A far-infrared, terahertz, and Raman study" — K. Shportko: P. Zalden, A.M. Lindenberg, R. Rückamp, M. Grüninger; Vibrational Spectroscopy, 01/31/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »