SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Superconducting Dome in Nd1 − xSrxNiO2 Infinite Layer Films" — Danfeng Li: Bai Yang Wang, Kyuho Lee, Shannon P. Harvey, Motoki Osada, Berit H. Goodge, Lena F. Kourkoutis, and Harold Y. Hwang; Physical Review Letters, 07/07/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Berry curvature memory through electrically driven stacking transitions" — Jun Xiao: Ying Wang, Hua Wang, C. D. Pemmaraju, Siqi Wang, Philipp Muscher, Edbert J. Sie, Clara M. Nyby, Thomas P. Devereaux, Xiaofeng Qian, Xiang Zhang & Aaron M. Lindenberg; Nature Physics, 06/29/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Metallic surface states in a correlated d-electron topological Kondo insulator candidate FeSb2" — Ke-Jun Xu:  Su-Di Chen, Yu He, View ORCID ProfileJunfeng He, Shujie Tang, Chunjing Jia, View ORCID ProfileEric Yue Ma, View ORCID ProfileSung-Kwan Mo, Donghui Lu, Makoto Hashimoto, View ORCID ProfileThomas P. Devereaux, and Zhi-Xun Shen; Proceedings of the Nationa Academy of Sciences, 06/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Strain-induced room-temperature ferroelectricity in SrTiO3 membranes" — Ruijuan Xu:  Jiawei Huang, Edward S. Barnard, Seung Sae Hong, Prastuti Singh, Ed K. Wong, Thies Jansen, Varun Harbola, Jun Xiao, Bai Yang Wang, Sam Crossley, Di Lu, Shi Liu & Harold Y. Hwang; Nature Communications, 06/19/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Chiral Spin Liquid Phase of the Triangular Lattice Hubbard Model: A Density Matrix Renormalization Group Study" — Aaron Szasz: Johannes Motruk, Michael P. Zaletel, and Joel E. Moore; Physical Review X, 05/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Decoupling spin-orbital correlations in a layered manganite amidst ultrafast hybridized charge-transfer band excitation" — L. Shen: S. A. Mack, G. Dakovski, G. Coslovich, O. Krupin, M. Hoffmann, S.-W. Huang, Y-D. Chuang, J. A. Johnson, S. Lieu, S. Zohar, C. Ford, M. Kozina, W. Schlotter, M. P. Minitti, J. Fujioka, R. Moore, W-S. Lee, Z. Hussain, Y. Tokura, P. Littlewood, and J. J. Turner; Physical Review B, 05/12/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A New Class of Ionically Conducting Fluorinated Ether Electrolytes with High Electrochemical Stability" — Chibueze V. Amanchukwu: Zhiao Yu, Xian Kong , Jian Qin, Yi Cui, Zhenan Bao; Journal of the American Chemical Society, 04/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A High-Rate Lithium Manganese Oxide-Hydrogen Battery" — Zhengxin Zhu: Mingming Wang, Yahan Meng, Zihan Lin, Yi Cui, Wei Chen; Nano Letters, 04/17/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Tortuosity Effects in Lithium-Metal Host Anodes" — HaoChen: Allen Pei, Jiayu Wan, Dingchang Lin, Rafael Vilá, Hongxia Wang, David Mackanic, Hans-Georg Steinrück, William Huang, Yuzhang Li, Ankun Yang, Jin Xie, Yecun Wu, Hansen Wang, YiCui; Joule, 04/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Materializing rival ground states in the barlowite family of kagome magnets: quantum spin liquid, spin ordered, and valence bond crystal states" — Rebecca W. Smaha: Wei He, Jack Mingde Jiang, Jiajia Wen, Yi-Fan Jiang, John P. Sheckelton, Charles J. Titus, Suyin Grass Wang, Yu-Sheng Chen, Simon J. Teat, Adam A. Aczel, Yang Zhao, Guangyong Xu, Jeffrey W. Lynn, Hong-Chen Jiang & Young S. Lee ; npj Quantum Materials, 04/14/2020. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »