SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"High-purity electrolytic lithium obtained from low-purity sources using solid electrolyte" — Jialiang Lang: Yang Jin, Kai Liu, Yuanzheng Long , Haitian Zhang, Longhao Qi, Hui Wu  and Yi Cui  ; Nature Sustainability, 03/02/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A novel battery scheme: Coupling nanostructured phosphorus anodes with lithium sulfide cathodes" — David Sichen Wu: Guangmin Zhou, Eryang Mao, Yongming Sun, Bofei Liu, Li Wang, Jiangyan Wang, Feifei Shi, and Yi Cui; Nano Research, 03/02/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Tunable correlated Chern insulator and ferromagnetism in a moiré superlattice" — Guorui Chen: Aaron L. Sharpe, Eli J. Fox, Ya-Hui Zhang, Shaoxin Wang, Lili Jiang, Bosai Lyu, Hongyuan Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhiwen Shi, T. Senthil, David Goldhaber-Gordon , Yuanbo Zhang & Feng Wang; Nature, 03/01/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Facile diamond synthesis from lower diamondoids" — Sulgiye Park: Iwnetim I. Abate, Jin Liu, Chenxu Wang, Jeremy E. P. Dahl, Robert M. K. Carlson, Liuxiang Yang, Vitali B. Prakapenka, Eran Greenberg, Thomas P. Devereaux, Chunjing Jia, Rodney C. Ewing, Wendy L. Mao and Yu Lin; Science Advances, 02/21/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Biexciton Condensation in Electron-Hole-Doped Hubbard Bilayers: A Sign-Problem-Free Quantum Monte Carlo Study" — Xu-Xin Huang: Martin Claassen, Edwin W. Huang, Brian Moritz, and Thomas P. Devereaux; Physical Review Letters, 02/19/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Local lattice distortions and dynamics in extremely overdoped superconducting YSr2Cu2.75Mo0.25O7.54" — Steven D. Conradson: Theodore H. Geballe, Andrea Gauzzi, Maarit Karppinen, Changqing Jin, Gianguido Baldinozzi, Wenmin Li, Lipeng Cao, Edmondo Gilioli, Jack M. Jiang, Matthew Latimer, Oliver Mueller, and Venera Nasretdinova; Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/18/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Local structure of Sr2CuO3.3, a 95 K cuprate superconductor without CuO2 planes" — Steven D. Conradson: Theodore H. Geballe, Changqing Jin, Lipeng Cao, Gianguido Baldinozzi, Jack M. Jiang, Matthew J. Latimer, and Oliver Mueller; Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/14/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Mechanical rolling formation of interpenetrated lithium metal/lithium tin alloy foil for ultrahigh-rate battery anode" — Mintao Wan: Sujin Kang, Li Wang, Hyun-Wook Lee, Guangyuan Wesley Zheng, Yi Cui & Yongming Sun; Nature Communications, 02/11/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dissociate lattice oxygen redox reactions from capacity and voltage drops of battery electrodes" — Jinpeng Wu: Zengqing Zhuo, Xiaohui Rong, Kehua Dai, Zachary Lebens-Higgins, Shawn Sallis, Feng Pan, Louis F. J. Piper, Gao Liu, Yi-de Chuang, Zahid Hussain, Qinghao Li, Rong Zeng, Zhi-xun Shen, Wanli Yang; Science Advances, 02/07/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Transient Voltammetry with Ultramicroelectrodes Reveals the Electron Transfer Kinetics of Lithium Metal Anodes" — David T. Boyle: Xian Kong, Allen Pei, Paul E. Rudnicki, Feifei Shi, William Huang, Zhenan Bao, Jian Qin, and Yi Cui; ACS Energy Letters, 02/07/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »