SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Capturing the swelling of solid-electrolyte interphase in lithium metal batteries" — Zewen Zhang: Yuzhang Li, Rong Xu, Weijiang Zhou, Yanbin Li, Solomon T. Oyakhire, Yecun Wu, Jinwei Xu, Hansen Wang, Zhiao Yu, David T. Boyle, William Huang, Yusheng Ye, Hao Chen,Jiayu Wan, Zhenan Bao, Wah Chiu, Yi Cui; Science, 01/06/22. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Elastocaloric signature of nematic fluctuations" — Matthias S. Ikeda: Thanapat Worasaran, Elliott W. Rosenberg, Johanna C. Palmstrom, Steven A. Kivelson, and Ian R. Fisher; PNAS, 09/09/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Anomalously Strong Near-Neighbor Attraction in Doped 1D Cuprate Chains" — Zhuoyu Chen: Yao Wang, Slavko N. Rebec, Tao Jia, Makoto Hashimoto, Donghui Lu,Brian Moritz, Robert G. Moore, Thomas P. Devereaux, Zhi-Xun Shen; Science, 09/09/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Sub-10-nm graphene nanoribbons with atomically smooth edges from squashed carbon nanotubes" — Changxin Chen: Yu Lin , Wu Zhou , Ming Gong, Zhuoyang He, Fangyuan Shi, Xinyue Li, Justin Zachary Wu, Kai Tak Lam, Jian Nong Wang, Fan Yang, Qiaoshi Zeng, Jing Guo, Wenpei Gao, Jian-Min Zuo  Jie Liu, Guosong Hong, Alexander L. Antaris, Meng-Chang Lin, Wendy L. Mao  and Hongjie Dai ; Nature Electronics, 09/01/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Spatiotemporal Crossover between Low- and High-Temperature Dynamical Regimes in the Quantum Heisenberg Magnet" — Maxime Dupont: Nicholas E. Sherman, and Joel E. Moore; Physical Review Letters, 08/31/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Emergence of spin singlets with inhomogeneous gaps in the kagome lattice Heisenberg antiferromagnets Zn-barlowite and herbertsmithite" — Jiaming Wang: Weishi Yuan, Philip M. Singer, Rebecca W. Smaha, Wei He, Jiajia Wen, Young S. Lee & Takashi Imai; Nature Physics, 08/05/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Highly Efficient Uniaxial In-Plane Stretching of a 2D Material via Ion Insertion" — Philipp K. Muscher: Daniel A. Rehn, Aditya Sood, Kipil Lim, Duan Luo, Xiaozhe Shen, Marc Zajac, Feiyu Lu, Apurva Mehta, Yiyang Li, Xijie Wang, Evan J. Reed, William C. Chueh, Aaron M. Lindenberg; Advanced Materials, 07/31/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Universal phase dynamics in VO2 switches revealed by ultrafast operando diffraction" — Aditya Sood: Xiaozhe Shen , Yin Shi , Suhas Kumar, Su Ji Park, Marc Zajac, Yifei Sun, Long-Qing Chen, Shriram Ramanathan, Xijie Wang, William C. Chueh, Aaron M. Lindenberg; Science, 07/16/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Magnetic excitations in infinite-layer nickelates" — H. Lu: M. Rossi, A. Nag, M. Osada, D. F. Li, K. Lee, B. Y. Wang, M. Garcia-Fernandez, S. Agrestini, Z. X. Shen, E. M. Been, B. Moritz, T. P. Devereaux, J. Zaanen, H. Y. Hwang, Ke-Jin Zhou, W. S. Lee; Science, 07/09/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Precursor of pair-density wave in doping Kitaev spin liquid on the honeycomb lattice" — Cheng Peng: Yi-Fan Jiang, Thomas P. Devereaux and Hong-Chen Jiang ; npj Quantum Materials, 07/02/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »